Política de responsabilitat social corporativa

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS BADÍA, S.A.

 

INTRODUCCIÓ

 

La Direcció de TRATAMIENTOS TÉRMICOS BADÍA, S.A. (d’ara endavant, Tratamientos Térmicos Badía) té el compromís de formular la Política de Responsabilitat Social Corporativa, identificant i manifestant els avenços en matèria social i civil, afavorint una cultura de la responsabilitat que contribueixi a la creació de valor.

 

OBJECTIU I ABAST

 

L’objecte de la Política de Responsabilitat Social Corporativa és fixar, dins els límits legalment establerts, els principis i valors fonamentals que han de definir les bases de direcció i gestió de Tratamientos Térmicos Badía, per generar un model de negoci que contribueixi a la creació de valor a llarg termini; que satisfaci les necessitats i expectatives de les parts interessades; i que generi externalitats socialment responsables

 

Aquesta Política i el compromís de Tratamientos Térmicos Badía amb la societat es resumeix en nou àmbits d’actuació:

 

 • Ètica i integritat
 • Transparència
 • Comunicació responsable
 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Qualitat
 • Relació amb els empleats
 • Relació amb els clients
 • Relació amb els proveïdors
 • Acció social

 

PRINCIPIS GENERALS D’ACTUACI

 

ÈTICA I INTEGRITA

 

Comprometre’s amb el desenvolupament de les seves actuacions de forma ètica i alineada amb la legalitat vigent.

 

 • Adoptar i implementar, de forma complementària i voluntària, compromisos, normes i directrius, basant les seves relacions amb les autoritats públiques competents en la lleialtat, la confiança, la professionalitat, la col·laboració, la reciprocitat i la bona fe.
 • Fomentar les pràctiques de lliure mercat, rebutjant qualsevol tipus de pràctica il·legal o fraudulenta en aquesta matèria i prohibint el suborn o la corrupció.

 

TRANSPARÈNCIA

 

Difondre informació rellevant i veraç sobre l’acompliment en les activitats de Tratamientos Térmicos Badía respectant sempre els interessos i la integritat dels clients i de la resta dels interlocutors socials de la companyia.

 

Aquest objectiu general de transparència s’articula a través de les següents pautes d’actuació.

 

 • Projectar la realitat empresarial.
 • Contribuir a la configuració d’una imatge corporativa positiva.
 • Mantenir una relació fluida amb els diferents interlocutors del Grup mitjançant els canals de comunicació.

 

COMUNICACIÓ RESPONSABLE

 

Impulsar una comunicació responsable, fluida i bidireccional amb els principals grups d’interès. Tratamientos Térmicos Badía manté a la seva disposició diversos canals de comunicació, participació i diàleg que es revisen i actualitzen de manera contínua, afavorint les relacions amb els seus grups d’interès.

 

Entre els canals externs es troben:

 • Pàgina web corporativa www.ttbadia.com.
 • Informe anual.
 • Xarxes socials i professionals (Facebook, LinkedIn).
 • Enquestes de satisfacció.
 • Telèfons i correus electrònics.

 

Els principals canals interns que usa Tratamientos Térmicos Badía són:

 • Reunions Comité de qualitat i informatives.
 • Enquestes anuals de satisfacció del personal.
 • Formació.
 • Cartells informatius i tauler d’anuncis.
 • Implicació en la millora contínua.

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ ESPECÍFICS

 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

 

Considerar que el respecte pel medi ambient és un element molt important dins el seu model de negoci. Per aquest motiu, Tratamientos Térmicos Badía combina els seus objectius de negoci amb la protecció del medi ambient. Dins aquests principis s’estableixen:

 • Compromís amb el compliment de la legislació.
 • Compromís amb la prevenció de la contaminació.
 • Compromís amb la millora contínua.
 • Millor gestió dels recursos energètics.
 • Fomentar la innovació en solucions i serveis per la gestió mediambiental.
 • Sensibilitzar els empleats.

 

QUALITAT

 

Usar la Qualitat com un factor diferencial enfront de la competència a la indústria del tractament tèrmic gràcies a un control rigorós en cada etapa del procés.
Tratamientos Térmicos Badía adapta les seves necessitats a les característiques específiques dels seus productes, fomentant:

 • La definició, de manera anual, d’objectius en matèria de qualitat i l’avaluació del seu compliment.
 • El desenvolupament d’iniciatives i accions encaminades a millorar la qualitat dels serveis prestats.
 • La realització d’activitats específiques de col·laboració amb proveïdors i subcontractistes per millorar la qualitat.

 

RELACIÓ AMB ELS EMPLEATS

 

Considerar els empleats com un actiu estratègic.

 

Per això es segueixen els següents principis:

 • Respecte pels drets humans i laborals reconeguts per la legislació nacional.
 • No discriminació per qüestió de raça, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques o sindicals, religió o qualsevol altra condició personal, física o social.
 • Igualtat d’oportunitats en la captació i retenció de talent facilitant la conciliació.
 • Recolzar la formació i el desenvolupament de tots els empleats de Tratamientos Térmicos Badía.
 • Seguretat i salut al treball: garantir, en tots els seus àmbits d’influència, un entorn de treball laboral segur focalitzat en la salut i el benestar dels treballadors.

 

RELACIÓ AMB ELS CLIENTS

 

Conèixer les necessitats i les expectatives dels clients per oferir-los les millors solucions, defensant el bon funcionament del mercat en lliure competència i esforçant-se contínuament per tenir cura i incrementar la seva satisfacció.

 

Tratamientos Térmicos Badía assumeix els següents principis d’actuació:

 • Garantir la confidencialitat de les dades dels seus clients.
 • Fer un seguiment de la qualitat del servei prestat als seus clients, mitjançant enquestes que mesurin la seva satisfacció i a través d’indicadors de Qualitat.
 • Respectar i complir les normes que regulen les activitats de comunicació aportant transparència i veracitat a aquestes accions.

 

RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS

 

Promoure la col·laboració amb els proveïdors i la transparència en les relacions contractuals.

 

Tots els departaments que participin en els processos de selecció de contractistes, proveïdors i col·laboradors externs tenen l’obligació d’actuar amb imparcialitat i objectivitat, aplicant criteris de qualitat i cost i evitant la col·lisió dels seus interessos personals amb els de la companyia.

 

ACCIÓ SOCIAL

 

Comprometre’s amb la millora de la societat és part dels objectius de Tratamientos Térmicos Badía. Per contribuir a aquest objectiu, l’estratègia de negoci inclou:

 • Treballar amb empreses d’inserció social i laboral amb especial atenció al col·lectiu de persones amb discapacitat.
 • Implicar el seu personal en contribuir a la millora de la societat, així com en l’impuls del negoci i en la seva sostenibilitat.

 

SUPERVISIÓ DE LA POLÍTICA

 

Direcció evaluarà periòdicament l’eficàcia de la present Política de Responsabilitat Social Corporativa i adoptarà les mesures adequades per solventar les seves eventuals deficiències, duent a terme les modificacions que consideri oportunes.

 

POLÍTICA D’ESCALACIÓ ÈTICA

 

Tota persona que tingui coneixement d’una infracció significativa de la legislació, o de les normes d’aquesta Política, pot informar de la situació mitjançant un missatge a frank@tbadia.com. Per la seva part, els empleats tenen la possibilitat de comunicar l’esmentada conducta al seu responsable directe.

 

Tratamientos Térmicos Badía garantirà plena protecció a les persones que, de bona fe, comuniquin un incompliment d’aquesta Política. Els missatges electrònics o informes es tractaran de manera confidencial, i amb la discreció necessària seran comunicats a Direcció, responsable de prendre les accions necessàries, sempre que existeixi una evidència raonable que s’hagi comès una infracció.

 

Realitzat per:
Frank Badía Ribas

 

Càrrec:
Director general

 

Data elaboració: 04.07.2018